Veleposlaništvo RS Vatikan /Novice /
01.09.2020  

Podpora pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

Pobudnik Stranka Za zdravo družbo, zanjo po pooblastilu generalnega sekretarja mag. Gregor Kos (dalje: pobudnik), je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi[1], vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (dalje: pobuda).

Upoštevaje zakonske omejitve pri določitvi koledarskega roka, v katerem se zbirajo podpisi volivcev, je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev določen torek, 1. 9. 2020, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je petek, 30. 10. 2020. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih (SLO, ITA). 

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZA VARNA CEPIVA. Dane podpore pa se evidentirajo v registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, pod enotno šifro 850.

Podporo pobudi lahko volilci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku.