Veleposlaništvo RS Vatikan /Konzularne informacije /

Konzularne zadeve

Poslovni čas Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu (Via della Conciliazione, 10) je od ponedeljka do petka med 8.30 in 16.30 uro; uradne ure so od ponedeljka do petka med 10:00 in 12:00 uro. Za konzularna opravila predlagamo predhodno najavo. Za informacije smo dosegljivi na telefonski številki + 39 06 6833009, +39 06 68937 51 oziroma po mailu: sloembassy.vatican(at)gov.si

Ob obisku Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu veljajo  priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vse aktualne informacije v zvezi s COVID -19  najdete na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Za vstop v Vatikan ni posebnih priporočil, Vatikan sledi priporočilom, ki veljajo za celotno Italijo in jih najdete na spletni strani Veleposlaništva RS v Rimu.

V letu 2021 Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu zaradi praznikov oz. dela prostih dni ne bo odprto naslednje delovne dni:

1. januar (pet.) - novo leto;

8. februar (pon.) - slovenski kulturni praznik;

5. april (pon.) - velikonočni ponedeljek;

27. april (tor.) - dan upora proti okupatorju;

25. junij (pet.) - dan državnosti;

1. november (pon.) - dan spomina na mrtve.

Slovenskim državljanom, ki imajo težave in nujno potrebujejo pomoč veleposlaništva, je ta zagotovljena tudi takrat, ko veleposlaništvo ne posluje. Izven delovnega časa smo za nujne primere dosegljivi na dežurni telefonski številki (+) 39 33 5690 0379.

Komu lahko veleposlaništvo zagotovi pomoč?
• slovenskim državljanom,
• osebam slovenskega porekla,
• državljanom držav članic Evropske unije, če v državi sprejemnici nimajo svojega diplomatsko-konzularnega  predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti).

Kaj lahko veleposlaništvo pri Svetem sedežu (na naslovu: Via della Conciliazione, 10)  stori za vas?
. overi podpise, prevode, potrdila,
. poskrbi, da bodo vaši sorodniki ali prijatelji obveščeni v primeru vaše nesreče ali smrti,
. posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;

Na veleposlaništvo RS v Rimu (Via Salaria 222, 00198 Rim, tel: + 39 06 454 31 160. elektronski naslov: sloembassy.rome(at)gov.si, spletna povezava: http://www.rome.embassy.si/ ) se lahko v času uradnih ur  (ob ponedeljkih - od 9.30 do 12.30 ure, ob sredah - od 9.30 do 12.30 ure in od 13.30 do 15.30 ure ter ob četrtkih od 9.30 do 12.30 ure, razen ob italijanskih državnih praznikih in na dan državnosti Republike Slovenije, 25. junija) obrnete tudi za: 
• izdajo začasnega potnega lista za vrnitev v Republiko Slovenijo;
• posredovanje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;
• vzpostavitvi stika z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter ob vašem soglasju poskrbi, da bodo vaši sorodniki oziroma prijatelji obveščeni, v kakšnem položaju ste se znašli;
• obvestilo vaših sorodnikov ali prijateljev v primeru vaše nesreče ali smrti;
• pomoč pri vzpostaviti stika z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo. (ob tem poudarjamo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev);
• pomoč pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji;
• pomoč pri urejanju zapuščinskih zadev;
• overitev podpisov, prevodov ter potrdil.

Česa veleposlaništvo ne more storiti za vas?
• izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora;
• plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj;
• preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;
• priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali v zaporu;
• plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških in drugih storitev;
• pomagati vstopiti v državo;
• priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov;
• rezervirati hotelov ali drugih namestitev;
• priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.

Podrobnejše konzularne informacije so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: http://www.mzz.gov.si.

KORISTNE KONZULARNE INFORMACIJE

Mirujoči računi

Objavljamo spletno stran Ministrstva za finance IT, kjer je mogoče preveriti seznam računov, s katerih se v 10 letih in več ni izvajalo transakcij – t.i. conti dormienti (»mirujoči računi«): http://depositidormienti2008.mef.gov.it/, kar pomeni, da lahko morebitni dediči ugotavljajo, ali so njihovi predniki imeli bančni račun v Italiji ter ali se na njem nahajajo sredstva, ki jim pripadajo na podlagi dedovanja.

Baza ukradenih vozil

Za preveritev ali je vozilo v bazi ukradenih vozil (SIS, ASF) lahko
preverite sami brezplačno, neposredno preko spletne strani Ministrstva za
notranje zadeve Republike Italije in sicer: http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm
Za dodatne informacije o vozilu (registracija, prepisi, hipoteke, itd.)
pa lahko obrnete na ACI (Automobile Club d'Italia), ki vodi javni register
vozil in je prav tako možno dobiti podatke preko spleta (PLAČLJIVO 5,65€ EUR)
in sicer: https://servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do Izpolniti je potrebno obrazec. Če sistem ne bo hotel sprejeti vaših podatkov za podajo vloge, predlagamo, da to opravi lastnik (italijanski državljan).

Italijanski zakon o varnosti

Dne 29.11.2018 je stopil v veljavo nov italijanski zakon o varnosti, ki določa, da morajo vsi, imajo prijavljeno stalno prebivališče v Italiji, v roku 60 dni registrirati svoje vozilo v Italiji. Kršiteljem zakona sledi visoka kazen, začasni zaseg prometnega dovoljenja za 180 dni in izločitev vozila iz prometa. Kazen naj bi doletela tudi voznike, ki vozijo izposojen avtomobil, tudi v primeru, ko imajo urejeno mednarodno dovoljenje, izdano s strani AMZS.

 

 

 

 

 

 

Informacije o slovenskih potnih listih (PL)

Besedilo Zakona o potnih listinah državljanov RS je objavljeno na naslednji spletni strani:  http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1598.html

• Republika Slovenija je z 28. avgustom 2006 začela izdajati nove biometrične potne listine. Potni listi, izdani med letoma 2001 in 2006 (rdeče barve), veljajo še naprej, do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.
• Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini začasno prebivajo, lahko vlogo za potni list vložijo pri domači upravni enoti (upravni enoti stalnega prebivališča).
• Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.
• Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali sta mu odtujena dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, razen če ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.
• Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu v starosti od treh do osemnajstih let pa z veljavnostjo petih let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo desetih let.

Konzularne takse za potne liste znašajo: 
109 evrov za potni list z veljavnostjo 10 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za vse polnoletne osebe
70 evrov za potni list z veljavnostjo 5 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe od 3 do 18 let starosti 
51 evrov za potni z veljavnostjo 3 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe do 3 let starosti

Vlogo za nov dokument morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu vložiti in podpisati osebno. Izjema so mladoletni otroci, ki še ne znajo pisati, in osebe, ki imajo utemeljen razlog,  zaradi katerega ne morejo podpisati vloge.

Vlogi za pridobitev potnega lista je treba priložiti:
• dosedanji potni list ali dokazilo o državljanstvu, če prosilec doslej še ni imel potnega lista (drug identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno državljanstvo, npr. potrdilo o državljanstvu, izpisek iz rojstne matične knjige z vpisanim podatkom o državljanstvu);
• fotografijo, ki morata ustrezati točno predpisanim pogojem; informacije o fotografiji najdete na spletnem naslovu: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf; Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom;
• potrdilo o prijavi naslova v Republiki Italiji.

Postopek ob izgubi potnega lista (PL) in začasni potni list za vrnitev:
Če državljan RS v Italiji ostane zaradi izgube ali kraje brez potnega lista ali osebne izkaznice, mora to takoj prijaviti italijanskim karabinjerjem. O pogrešitvi potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v 8 dneh po prihodu v Slovenijo obvestiti pristojni organ. Državljan brez stalnega prebivališča v RS mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu RS v tujini v 30 dneh od pogrešitve

Pristojni organ (upravno enoto) morate v osmih dneh seznaniti tudi, če pogrešite ali izgubite osebno izkaznico.
 
Naznanitev izgube oz. kraje potnega lista je obvezna zaradi preprečitve zlorabe tega dokumenta!

Državljan RS, ki ostane v Italiji brez dokumentov, potrebnih za vrnitev v Slovenijo, zaprosi na veleposlaništvu za začasni potni list za vrnitev. To velja še zlasti, če državljan RS potuje z letalom. 

Vlogi za izdajo začasnega potnega lista za vrnitev v Slovenijo je treba priložiti:
• potrdilo italijanskih karabinjerjev o prijavi izgube ali kraje dokumenta,
• dokaz o identiteti – osebni dokument s fotografijo,
• takso za začasni potni list za vrnitev v znesku 19 EUR.

Državljan RS, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v Slovenijo, lahko zaprosi za izdajo novega potnega lista tudi na pristojnem veleposlaništvu. Ob vlogi za nov potni list, fotografiji in plačani taksi je treba priložiti še:
• potrdilo o prijavi pogrešitve dokumenta policiji,
• dokazilo o identifikaciji prosilca,
• izjavo o izgubi/kraji potnega lista (izpolni na veleposlaništvu),
• izjavo o naslovu stalnega prebivališča (izpolni na veleposlaništvu).

 

Vloga za izdajo osebne izkaznice

Od 1.3.2013 je na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Rimu možno vložiti vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Stranka mora vlogo vložiti osebno, pri čemer za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo vloži njegov zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se preveri istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, za katerega zakoniti zastopnik vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice, če je otrok že dopolnil 8 let. Stranka mora vlogi priložiti ustrezno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm kot je določeno v 8. členu Pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Ur. l. RS, št. 68/2008: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&stevilka=2976).

Konzularne takse za izdajo osebne izkaznice znašajo:
- za osebno izkaznico z veljavnostjo do 10 let 70,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 76,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let 54,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 60,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta 38,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 44,00 EUR,
- za osebno izkaznico z veljavnostjo 1 leta 31,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 37

Državljanstvo Republike Slovenije

 

Informacije v zvezi z različnimi možnostmi pridobitve državljanstva Republike Slovenije, opisom postopkov, zahtevanimi dokumenti, obrazci in besedilom Zakona o državljanstvu najdete na spletni povezavi http://www.slovenci.si/infog/drzavljanstvo.aspx.

Sprememba stalnega / začasnega prebivališča

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1596.html) mora državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti ali notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi jamstvo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Zakon omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, in sicer kadar namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot tri mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča. Tudi v tem primeru mora posameznik, preden odpotuje, odhod prijaviti pristojnemu organu in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Overitve

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij (Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu je dostopen na naslednjem spletnem mestu: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO2065.html). Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerega vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overi.

Obrazec "Prošnja za overitev"

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v domovino

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko navežejo stik s sorodniki ali prijatelji državljana, ki nima zadostnih sredstev za vrnitev v domovino, če so ti pripravljeni poslati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v RS. Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije ne morejo posoditi denarja za vrnitev. Sorodniki ali prijatelji lahko nakažejo denar na njihov račun in pošljejo kopijo položnice na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki jo nato pošlje veleposlaništvu. Na podlagi tega dokazila diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije lahko izročijo nakazana sredstva.

Glede na izkušnje pa opozarjamo, da je najhitrejša možnost pridobitve denarja nakazilo prek sistema Western Union. Sorodniki ali prijatelji nakažejo denar na pošti ali prek pisarne Western Uniona v Sloveniji, ki se lahko po prejemu šifre prenosa lahko takoj dvigne v kateri koli pisarni Western Uniona v Italiji. Več informacij je na spletni strani www.westernunion.com.

Vpis v evidenco volilne pravice

Če bi se želeli registrirati v volilnem imeniku Republike Slovenije, vas prosimo, da stopite v stik z diplomatsko-konzularnim predstavništvom, ki vam lahko pošlje potreben obrazec.

IZDAJA SCHENGENSKEGA VIZUMA (ZA KRATKOROČNO BIVANJE)

Vizumska navodila za schengenski vizum za kratkoročno bivanje so v skladu z Uredbo (ES Št. 810/2009) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.07.2009 o Vizumske zakoniku skupnosti (veljaven od 05.04.2010).

Republika Slovenija je del schengenskega območja od 21.12.2007. 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE O VIZUMSKEM POSTOPKU:

http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije/splosno_o_vizumih/
Za preveritev, ali potrebujete vizum za vstop v Republiko Slovenijo: http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/

Za vložitev vloge za izdajo vizuma sta pristojni Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu (http://rim.veleposlanistvo.si/)  in Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu (http://www.trst.konzulat.si/http://www.trst.konzulat.si/http://www.trst.konzulat.si/), pri čemer morajo imeti tujci urejen zakonit status tujca v Italiji. 

Državljani tretjih držav, kjer Slovenija NIMA svojega predstavništva in je ne predstavlja druga država članica schengenskega območja v vizumskem postopku lahko zaprosijo za slovenski vizum na kateremkoli veleposlaništvu Slovenije.

Državljani (tudi rezidenti) tretjih držav, kjer ima Slovenija urejeno zastopanje v vizumskih postopkih s strani ene od držav članic schengenskega območja MORAJO zaprositi za izdajo vizuma na veleposlaništvu te države (Tunizija: http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/afrika/tunizija/, Libija: http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/afrika/libija/). Priporočamo, da pred vložitvijo vloge kontaktirate pristojno veleposlaništvo za informacije o uradnih urah, trajanja postopka itd.

Za izdajo vizuma ni mogoče zaprositi na kateremkoli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije. Vlog ni mogoče vložiti pri stalnih predstavništvih Slovenije pri mednarodnih organizacijah ali konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

Na podlagi Vizumskega zakonika je vlogo mogoče vložiti največ tri mesece pred začetkom nameravanih obiskov in ne manj kot 15 koledarskih dni pred nameravanim obiskom. Postopek na veleposlaništvu (pod pogojem, da je bila predložena vsa potrebna dokumentacija in je bilo opravljeno zaslišanje stranke) traja od 10 do 14 dni.

Prosilec za vizum mora predložiti vso dokumentacijo in izpolnjeno vlogo za izdajo vizuma in to na veleposlaništvu osebno. Ob vložitvi vloge in dokumentacije bo opravljeno zaslišanje stranke.

Za družinske člane državljana EU in Švice: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/za_prosilce_vizumov/Family_members_of_EEA_citizens_and_citizens_of_Switzerland.doc

DOKUMENTACIJA V VIZUMSKIH POSTOPKIH:

A. osnovna dokumentacija:
•         vloga,
•         veljavni potni list s kopijo biografske strani in kopijami strani s predhodnimi in sedanjimi vizumi ter kopija strani z vhodnimi/izhodnimi žigi, opombami,…
 •         fotografija prosilca (ne starejša od 3 mesecev, barvna, v skladu z ICAO standardi, nepoškodovana in dobre kakovosti: http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf),
•         zdravstveno zavarovanje za obdobje nameravanega prebivanja,
•         taksa za vizumsko vlogo v višini 60 EUR.

Za začetek vizumskega postopka mora prosilec poravnati 60 EUR takse. V primeru zavrnitev izdaje vizuma se takse ne povrne. Postopka ni mogoče začeti pred plačilom takse.

B. Dodatna dokumentacija je odvisna od namena potovanja:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/za_prosilce_vizumov/Vizumi_za_kratkorocno_bivanje.doc

Ob predložitvi dokumentacije naj bo prosilec pozoren, da:
- so izpolnjene vse rubrike na obrazcu vloge,
- je podpisal vlogo,
- so vsi priloženi dokumenti v izvirniku,
- je obdobje veljavnosti in števila vstopov na vlogi enako nameravanemu obisku v schengenskem območju,
- je vloga vložena pravočasno.

Vloge za izdajo vizuma so dosegljive na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije, kjer je mogoče vložiti tovrstne vloge in na spletni strani:
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Obrazci/Vloga_za_kratkorocni_vizum_SI-EN.doc

Obrazec v italijanskem jeziku: http://rim.veleposlanistvo.si/fileadmin/user_upload/dkp_42_vri/docs/konzularne_zadeve/formulario_visto_schengen.doc
Obrazec vloge je brezplačen. V nujnih primerih diplomatska predstavništva in konzulati Slovenije lahko sprejmejo obrazec vloge, ki ga lokalno uporabljajo diplomatska predstavništva drugih držav članic EU.

Ob prevzemu vizuma naj bo prosilec pozoren, da:
- so vsi podatki na vizumski nalepki pravilni,
- obdobje veljavnosti in število vstopov omogočajo imetniku vizuma, da potuje v času nameravanega obiska,
- je na vizumski nalepki naveden ustrezen namen potovanja (zasebni obisk, poslovni obisk, turistični obisk,…)

V primeru, da so podatki na vizumski nalepki lažni, naj imetnik vizuma takoj kontaktira konzularnega uslužbenca.

Veljavnost potnega lista mora presegati veljavnost vizuma za vsaj 3 mesece.

Med vizumskim postopkom ima veleposlaništvo pravico, da zahteva dodatno dokumentacijo in zahteva zaslišanje prosilca. Ko se vizumsko nalepko nalepi v potni list mora ta imeti vsaj 2 prosti strani in ni smel biti izdan pred več kot 10 leti.

Dodatne informacije za prosilce za izdajo vizuma (izdaja vizuma, zavrnitev, pritožba, obveznosti po prihodu v Slovenijo itd.): http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije/za_prosilce_vizumov/#c9346  

Dodatne informacije za garante, vključno z obrazcem garantnega pisma:
http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije/za_garante/  

Zahteva za seznanitev s podatki v nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu (SIS) v Sloveniji: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/obrazci/Zahteva_za_vpogled-SIS_data_request.doc

 

Prošnja za izdajo vizuma

Vloga za vizum za dolgoročno bivanje

Prošnja za overitev

Zahteva za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji